Acid Extra je kisli proizvod na osnovi fosforne kisline in surfaktantov. Fosforna kislina je zelo učinkovita in daje lep lesk očiščenim kovinskim površinam. Proizvod deluje kot odstranjevalec mlečnega in vodnega kamna in ga lahko uporabljamo pri večini molznih sistemov.  Uporaba se priporoča se v območjih z visoko trdoto vode.

VRSTA PROIZVODA

Kislo CIP čistilno sredstvo.

UPORABA

Acid Extra se uporablja za čiščenje in dekalcifikacijo molznih robotov, molznih strojev, mlekovodov, bazenov za mleko in druge kmetijske opreme, ki je odporna na kisline.

LASTNOSTI

Acid Extra je kisli proizvod na osnovi fosforne kisline in surfaktantov. Deluje kot odstranjevalec mlečnega vodnega kamna in ga lahko uporabljamo pri večini molznih sistemov. 
Uporaba se priporoča se v območjih z visoko trdoto vode.

SHRANJEVANJE

Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Ne hranite v bližini hrane, pijač in krme. Ne hranite v bližini klora in bazičnih izdelkov.
Hranite pri temperaturi od -20°C do 35°C.

DOVOLJENJE

Proizvod ustreza zahtevam zakonodaje za čistila v živilski industriji. To pomeni, da pod normalnimi pogoji uporabe in ob običajnih odmerkih, ali ob predvidljivih razmerah, proizvod v hrano ne sprošča nobenih sestavin v količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje ljudi.

VARNOST

Za informacije o rokovanju in odstranjevanju glejte varnostni list. Namenjeno le za profesionalno rabo.

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO IN ODMERKI Acid Extra uporabite v koncentraciji 0,4-0,6%. 1. Opremo spirajte z vodo (35-40°C), dokler ne odstranite vseh ostankov mleka. 2. Očistite opremo/posodo s 0,5% raztopino in temperaturo 60-80°C. Kontaktni čas: 5-10 minut, končna temperatura min. 40°C. 3. Sperite s hladno pitno vodo.
PODATKI O PROIZVODU Barva brezbarvna. Oblika Tekočina. Vonj rahlo pekoč Gostota 1,2 kg/l pH koncentrata <1 pH 1 % vodne raztopine ≈2,0
TITRACIJA Vzemite 10 ml raztopine, pripravljene za uporabo. Dodajte 3-4 kapljice fenolftaleina. Titrirajte z 0,1 N NaOH do pojava rožnate barve. Koncentracija = a ml NaOH × faktor Faktor (w/w %): 0,18 Faktor (v/v %): 0,14
NEVARNOSTI Vsebuje fosforno kislino. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči
vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Acid Extra, 23 kg - akcija, namesto 56,50 EUR

  • Šifra izdelka: 12621
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 42,38€

  • z DDV 51,70€