Foam 30 tvori izdatno in stabilno peno na vseh površinah in učinkovito topi maščobe, ogljikove hidrate in beljakovine.
Posebej je primeren za čiščenje površin, občutljivih na alkalna čistila, kot so polnilne linije, rezalniki in hitri zamrzovalniki ter kamioni s hladilniki.
Foam 30 priporočamo kot penasti detergent za čiščenje vozil za prevoz živih živali v koncentraciji 1-5%. Pri čiščenju lakiranih površin (šoferska kabina) je potrebna previdnost, uporaba ni dovoljena pri toplih lakiranih površinah (nad 25°C).

VRSTA PROIZVODA

Rahlo alkalno čistilno sredstvo.

UPORABA

Foam 30 se uporablja za čiščenje površin v živilski in farmacevtski industriji ter v prevoznem sektorju. Foam 30 se lahko uporablja za čiščenje površin, občutljivih na alkalna čistila, kot je npr. aluminij.

LASTNOSTI

Foam 30 tvori izdatno in stabilno peno na vseh površinah in učinkovito topi maščobe, ogljikove hidrate in beljakovine.
Posebej je primeren za čiščenje površin, občutljivih na alkalna čistila, kot so polnilne linije, rezalniki in hitri zamrzovalniki ter kamioni s hladilniki.
Foam 30 priporočamo kot penasti detergent za čiščenje vozil za prevoz živih živali v koncentraciji 1-5%. Pri čiščenju lakiranih površin (šoferska kabina) je potrebna previdnost, uporaba ni dovoljena pri toplih lakiranih površinah (nad 25°C).

SHRANJEVANJE

Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Ne hranite v bližini hrane, pijač in krme. Ne hranite v bližini kislin.
Hranite pri temperaturi od -5°C do 30°C.

DOVOLJENJE

Proizvod ustreza zahtevam zakonodaje za čistila v živilski industriji. To pomeni, da pod normalnimi pogoji uporabe in ob običajnih odmerkih, ali ob predvidljivih razmerah, proizvod v hrano ne sprošča nobenih sestavin v količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje ljudi.

VARNOST

Za informacije o rokovanju in odstranjevanju glejte varnostni list. Namenjeno le za profesionalno rabo

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO IN ODMERKI Foam 30 uporabite v koncentraciji med 1-5%. Kontaktni čas: 5-20 minut Temperatura: 0-40°C Ne pustite, da se pena posuši. Po dezinfekciji je potrebno vse površine sprati s tekočo vodo.
PODATKI O PROIZVODU Barva Rumenkasta. Oblika Tekočina. Gostota 1,1 kg/l pH koncentrata >13 pH 2,5% vodne raztopine ≈10
TITRACIJA Vzemite 10 ml raztopine, pripravljene za uporabo. Dodajte 3-4 kapljice fenolftaleina. Titrirajte z 0,1 N HCl do razbarvanja. Koncentracija = a ml HCl × faktor Faktor (w/w %): 1,11 Faktor (v/v %): 1,02
NEVARNOSTI Vsebuje natrijev metasilikat pentahidrat in natrijev hidroksid. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči
vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Foam 30, 21 kg

  • Šifra izdelka: 12831
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 69,50€

  • z DDV 84,79€