Triodan Extra je močno alkalno čistilno sredstvo z odlično sposobnostjo raztapljanja nečistoč. Izdelan je na osnovi natrijevega in kalijevega hidroksida. Vsebuje snovi, ki tvorijo komplekse, zato je še posebej primeren v območjih s trdo vodo in v sistemih, kjer se uporablja reciklirana voda.

VRSTA PROIZVODA

Alkalno čistilno sredstvo

UPORABA

Triodan Extra je čistilno sredstvo brez klora in se uporablja za vroče čiščenje molznih robotov in sistemov, hladilnih bazenov in podobnih naprav v kmetijstvu.
Triodan Extra se lahko uporablja za ročno in avtomatsko odmerjanje v povezavi z avtomatskim čiščenjem.
NE UPORABLJAJTE NA ALUMINIJU ALI DRUGIH POVRŠINAH, KI NISO ODPORNE NA ALKALNA ČISTILA.

LASTNOSTI

Triodan Extra je močno alkalno čistilno sredstvo z odlično sposobnostjo raztapljanja nečistoč. Vsebuje snovi, ki tvorijo komplekse, zato je še posebej primeren v območjih s trdo vodo in v sistemih, kjer se uporablja reciklirana voda.

SHRANJEVANJE

Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Ne hranite v bližini hrane, krme, mineralnih gnojil in drugih občutljivih materialov. Ne hranite v bližini kislin.
Hranite pri temperaturi od -20°C do 35°C.

DOVOLJENJE

Proizvod ustreza zahtevam zakonodaje za čistila v živilski industriji. To pomeni, da pod normalnimi pogoji uporabe in ob običajnih odmerkih, ali ob predvidljivih razmerah, proizvod v hrano ne sprošča nobenih sestavin v količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje ljudi.

VARNOST

Za informacije o varni rabi, rokovanju in prevozu glejte etiketo in varnostni list.

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO IN ODMERKI Triodan Extra uporabite v koncentraciji 0,5% (0,5 dl proizvoda na 10 litrov vode). 1. Opremo spirajte z vodo (35-40°C), dokler ne odstranite vseh ostankov mleka. 2. Očistite opremo/posodo s 0,5% raztopino in temperaturo 75-80°C. Kontaktni čas: 5-10 minut, končna temperatura min. 40°C. 3. Sperite s hladno pitno vodo. Zjutraj uporabite alkalno, zvečer kislo čistilo. Nikoli ne mešajte kislih in alkalnih čistil.
PODATKI O PROIZVODU Barva brezbarvna. Oblika Tekočina. Vonj brez vonja. Gostota 1,31 kg/l Viskoznost 50 mPa.s pH koncentrata >13 pH 1% vodne raztopine ≈12,5
TITRACIJA Vzemite 10 ml raztopine, pripravljene za uporabo. Dodajte 3-4 kapljice fenolftaleina. Titrirajte z 0,1 N HCl do razbarvanja. Koncentracija = a ml HCl × faktor Faktor (w/w %): 0,151 Faktor (v/v %): 0,155
NEVARNOSTI Vsebuje natrijev in kalijev hidroksid. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči
vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Triodan Extra, 25 kg - akcija, namesto 43,50 EUR

  • Šifra izdelka: 12612
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 32,43€

  • z DDV 39,56€